اطلاعیه

شرکت‌کنندگان محترم

لطفا جهت تایید غرفه‌سازی طبق آیین‌نامه مقررات طرح خود را تا تاریخ 1396/05/31 به دبیرخانه اجرایی نمایشگاه تحویل دهید.