4-2 مهر 1398
مصلی امام خمینی (ره)

589x96 fa

syndicate

twitter
telegram
instagram
Tamasha
aparat
mpharma
یکشنبه, 06 آبان 1397 17:08

دانلود فایل های ارائه در کارگاه های ایران فارما 2018

Written by

دانلود فایل های ارائه

ردیف عنوان سخنرانی دانلود
1 ارتباطات درون تنی برون تنی pdf
2 آینده صنعت کازمتیک در جهان pdf
3 GLP در صنعت دارو pdf
4 تجاری سازی در صنعت دارو pdf
5 کاربرد کامپوتر در صنعت دارو pdf
6 معتبرسازی pdf
7 تکنولوژی های نوین در صنعت دارو pdf
8 چشم انداز فرآورده های پروبیوتیک pdf
9 آب در صنعت دارویی pdf
10 دانشگاه نسل سوم pdf
11 ناخالصی در مواد و محصولات دارویی pdf
12 From patient level data to real world evaluation pdf
13 Barkat Pharmed group new pdf
14 PSUR updates for IPH pdf
15 Quality of Biologic. Iranpharma pdf
16 updates on PV pdf
17 BRANDING pdf